02/2024

YMCA před 100 lety

Vydáno dne 25. 06. 2024 (63 přečtení)
Zanedlouho vypuknou Olympijské hry v Paříži, stejně jako před sto lety. Budou mít na Ymku stejný vliv? Děti, mládež... všichni se hýbat potřebují! Co napsali ymkaři před 100 lety?


Přehled tělovýchovné činnosti za r. 1924

Olympijské hry, které tolik rozvířily zájem veřejnosti u nás i na celém světě o sport a tělovýchovu, měly velký vliv na program Ymek v minulé sportovní sezóně. Volání ku přípravě našich borců našlo odezvu v řadách našich hochů a členů. Proto byly pořádány místní atletické závody za účasti členů i jiných klubů. Na Slovensku zásluhou Mr. L. W. Riesse a p. V. Velkoborského přistoupeno k organisování nových okrsků Čsl. A. A. Unie, kterážto práce byla velice úspěšná. Zároveň pořádány Ymkou, hlavně na Slovensku, kursy pro činovníky Čsl. A. A. U. Místní Ymkv většinou vstoupily do atletického ústředí a tak ukazovaly, že spolupráce je v našem programu. Teprve letos mohli jsme prvně pozorovati jména členů Ymky v seznamu vítězů. Aby zájem o lehkou atletiku vnesl se i mezi ty nejmladší, mezi dorost — budoucí to zástupce — representanty — našeho národa na Olympiádě v Amsterodamě, pořádány pětiboje: druhý výroční pětiboj všestrannosti, pětiboj meziměstský, pětiboj mezinárodní a pětiboj ve skocích s celkovou účastí 1500 hochů. Výsledky docílené v těchto závodech jsou mnohem lepší výsledků loňských. Z toho můžeme usuzovati, že v Ymce dorůstá dobrý základ k atletice. Na Olympijských hrách v Paříži vypomáhal Mr, L. M. Riess i F. Marek našim atletům, při trainingu, na stadiu i jinak.

Basketball, dosud hra málo pěstovaná v našich Ymkách, doznala i tohoto roku značného rozšíření a pokroku.

Minulého roku započatý závod v hodu do Basketballového koše byl i letos pořádán a vzbudil zájem pro tuto hru. Organisované teamy v místních Ymkách sváděly pěkné boje o primát v této hře. Vyvrcholením pak bylo „mistrovství her“ v Olomouci dne 24. srpna, odkud Báňská Bystřice odnáší si mistrovský titul v Basketballu pro tento rok. Basketball se hraje u nás většinou na hřišti, ač původem je to hra pro tělocvičnu. Snad vystavěním sálů tělocvičných v našich nových budovách stane se i Basketball „zlatým hřebeni“ zimní sezóny. Zatím jen doufáme, že…

Ostatní hry, z nichž sluší jmenovati hlavně Volleyball, nacházejí obliby u mládeže i ostatních organisací. Tím YMCA plní svůj další úkol, obohatiti a rozmnožiti o nové hry teamové náš tělovýchovný program. Velice často vyžadují od nás sokolské i jiné tělocvičné jednoty nářadí neb radu k různým novým hrám. Playgroundball nalezl velmi pěkného rozšíření mezi hochy od 12–50 let. Ovšem zručnost v házení a chytání míče je teprve v počátcích, ale s mládeží poroste a snad pak také jednou – začneme hráti Baseball. Dříve se neuchytne, dokud mládež ji nepřijme za svou hru. Taková hra, o jejíž zavedení, aklimatisování marně pokoušeli se již všichni vedoucí činitelé v tělovýchově, nedá se vnutit. Musí vyplynouti sama sebou, vývojem, přípravou lehčích her. Touto přípravou je playgroundbaíl.

Zřízením nových hřišť neb lepším vypravením hřišť již stávajících zvýšil se i ruch na hřištích Ymek. Dnes mohou se pochlubiti nejen pěkným hřištěm, ale i vzornou činností na hřišti tyto Ymcy: Hradec Králové, Olomouc, Liberec, Brno, Čes. Budějovice, Báňská Bystřice a k těm řadí se velice důstojně vzorné hřiště ve Znojmě. Je zajímavé všimnouti si, že na mnohých z těchto hřišť jsou zřízena i hřiště pro děti, ač v našem programu tělovýchovném není zahrnuta péče o děti. To je starost organisací jiných. Potěšitelným zjevem na hřištích Ymek je, že i dospělí navštěvují tato hřiště. Zřizují se i tenisové kurty. Táboření před prázdninami vzbudilo zájem i pro naše letní tábory.

Plování a výcvik v záchraně tonoucích byl programem letní sezóny. Plavecké závody všude tam, kde naše Ymky měly jen trochu příležitosti, byly velmi pěkné. Olomouc, Znojmo a Kroměříž může se staviti na prvé místo v plavectví v Ymce. Kursy v plování i záchraně života spojené s přednáškami vhodně doplnily letní program tělovýchovný v Ymce.

Po prvé letos byl uspořádán mistrovský meeting všech Ymek dne 24. září v Olomouci. Atletika, Volleyball, Basketball a Quoits byly hlavním programem. Účast byla velká i nečlenů Ymek, kteří hráli jedině Volleyball. Hradec Králové, Báňská Bystřice, Bratislava, Liberec, Kroměříž, Olomouc závodily mezi sebou o mistrovský titul. Počátek byl slibný, a doufáme, že i příštím rokem budou lepší výsledky.

Sokolský kurs pro vedoucí dorostu v Nymburce vyžádal si pisatele této stati ku předvedení a nácviku her a plování. Zavedením her Ymkou pěstovaných do programu sokolského dostane se těmto rozšíření nemalého. Volleyball hrají snad všechny jednoty; o basketball jeví se zájem ve mnohých větších jednotách. Ústřední tělovýchovný výbor, sestávající z pp.: senátora V. Klofáče, předsedy, Dra Joe Grussa, Dra F. Smotlachy, Ing. V. Havla, red. M. Horáčka a prof. F. Majdy, dal několik cenných návrhů pro celý směr tělovýchovy v Ymce. Odborníci na slovo vzatí mohou velice mnoho prospěti celé naší tělovýchově!

Konečně nutno se zmínili i o zimním programu tělovýchovném, který letošního roku nabývá konkrétních forem. Pan Kopal postaral se o zřízení sáňkářské i lyžařské dráhy v okolí Bratislavy, které budou pro všechnu mládež bratislavskou. Dozor a vedení obstará YMCA. Báňská Bystřice za vedení p. V. Velkoborského a p. Odvárky ustavila silný odbor lyžařů ze členů Ymek. Také Hradec Králové, kde p. Fikejz – strýček – přítel hochů, sestavil ze členů silný team hockeyový i lyžařský kroužek. Nutno se zmíniti i o p. Klugovi, p. Wagnerovi a Novotném z Liberce, jimž nejvíce náleží zásluha za vzorné organisování a vedení sportu v Liberci. Jejich zimní program může sloužiti za vzor všem našim místním Ymkám. Pan Schiffner ze Znojma zabývá se velkým problémem, jak zříditi kluziště pro znojemské členy i nečleny Ymky. Doufáme, že v brzku uslyšíme i o hockeyi ve Znojmě! Pan Šrettr v Olomouci nejen zařizuje na zimu kluziště, ale i vypracoval program pro tělocvičnu. Jeho práce se slibně rozvíjí. Nechtěl bych vynechat i nikoho z těch pánů sekretářů, kteří podpořili náš tělovýchovný program. Jsem jist, že zřízením letní školy neb konference as týdenní pro tělovýchovné sekretáře naše práce se jen utuží a nabude jednotných forem. Musíme míti stále na zřeteli, že tělovýchova je jednou složkou, ale složkou velmi důležitou v programu Ymek. Hochy a mladé muže uchvátí vždy tělovýchova, která v duchu Ymky vedena udělá mnoho ve výchově svých členů. Naším úkolem v tělovýchově stále musí býti: výchova tělesná spojená s výchovou charakteru. Jen prací všech a pochopením našich zásad možno dopracovati se výsledků.

F. M. Marek, YMCA – časopis sdružení YMCA v Československu, čís. 5–6, prosinec 1924., str. 186–187, doslovný přepis včetně gramatiky, red. kráceno

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]