02/2022

Před tábořením

Vydáno dne 27. 05. 2022 (836 přečtení)
Blíží se prázdniny, blíží se dovolená. Pro YMCA značí to dobu horečných příprav pro letní tábory. Organisované táboření je jednou z významných složek činnosti YMCA. Je to činnost, která našla u nás plného pochopení a uznání.


Táborový život sbližuje lidi daleko více, než i nejužší klubová činnost v YMCA. Proto také na táborech vzniká bližší a přátelštější poměr mezi členy YMCA a sekretáři. Pokládám proto za účelné připomenouti těm, kdož se letos účastní našich táborů, jeden ze základních pilířů, na němž celá tato činnost spočívá. Jsou to naši sekretáři. Jistě mnozí mladí lidé nedovedou si dnes ani představit příjemnou a osvěžující dovolenou jinak, než v prostředí táborového života, účelně organisovaného lidmi, kteří této činnosti se zasvětili.

Jako funkcionář Pražské YMCA chci zdůrazniti, že největší část rozkvětu naší YMCA musíme připsati našim sekretářům. YMCA v celém světě byla založena na zásadě, že nejlepšími nositeli každé myšlenky jsou lidé, kteří dovedli službu této myšlence učinit svým povoláním. Má-li povolání člověka být skutečnou křesťanskou službou, musí být prodchnuto láskou. Tato láska a z toho plynoucí zájem o práci jest vlastnost, která jest podstatou úspěchu práce sekretářů YMCA. Jest i základem důvěry, které se sekretáři těší u členstva.

Avšak tato důvěra, toto dobrovolné podřízení se člověku, který přejímá odpovědnost za nejlepší využití každé chvilky každého jednotlivého účastníka, je těžkým břemenem, který leží na bedrech sekretáře. Tady také nejlépe osvědčuje svoji lásku k práci. Je proto potřebí, aby byl těmi, kdož si uvědomují odpovědnost sekretáře, podporován.

Naproti tomu dlužno zdůrazniti, že dobrá práce sekretáře a zejména práce vedoucího tábora, jest činnost, přinášející nejkrásnější odměnu, jakou práce může přinésti: vděk uznalých lidí a vědomí, že řada lidí našla životní vzpruhu a bohatství nezapomenutelných radostných dojmů. Proto povolání sekretáře, byť by bylo velmi odpovědné a vyžadující obětavosti, je krásné povolání.

Ráz sekretářskému povolání u nás dali Američané, kteří naši YMCA založili a vedli. Přes to, že naše národní hrdost často dává přednost stylu méně dokonalému, avšak »domácímu«, na tomto poli musíme Američanům čím dále tím více býti vděčni za jejich »styl«. Nelitovali totiž nákladů, aby umožnili našim sekretářům poznat to nejlepší, co na poli ymkařské a táborové činnosti svět poskytuje. Tím nám umožnili, že svůj osobitý národní přínos můžeme přičleniti jako další nástavbu ke zkušenostem v celém světě získaným. I k tomu bylo potřebí času, vývoje a zkušeností. Můžeme však dnes konstatovat), že kádr sekretářů YMCA v Československu je na výši doby, získal si důvěru a lásku našich lidí. Prokázal, že světová myšlenka YMCA — dát ideálům křesťanským praktický výraz v životě lidí dneška — má svoji nosnost i u nás, že se rozvíjí a získává budoucnost.

Můžeme proto, spoléhajíce na naše sekretáře, slíbiti těm, kdož své posílení o dovolené hledají na táborech YMCA, že tam najdou prostředí ušlechtilého přátelství a nejlepší podmínky duševního i tělesného osvěžení.

Ing. Václav M. Havel, TEP PRAŽSKÉ YMKY, Ročník VI. červen 1934. číslo 9, str. 1

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]