Význačné hodnoty táboření

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 7-9/2007, Vydáno dne: 11. 12. 2007

Letní doba vyznačuje se u nás stále rostoucím pochopením pobytu v přírodě. Přírodu, s veškerou její krásou doporučují lékaři k upevnění zdraví, což uznává široká veřejnost a i církve přicházejí s poznáním, že přírodou přicházejí lidé v blízký styk se Stvořitelem. Tam jest nejlepší ozdravění z horečky měststkého života a možnost získání demokratického přátelství. Všichni zkušení táboroví vůdci radí rodičům, aby poskytli svým hochům pobyt v letním táboře. Poznají důkladně sebe a ve spolupráci s ostatními hochy stejného věku upevní svůj charakter, když ovšem tábor má přesně stanovený výchovný cíl, je bezvadně vybaven a organisován, má vhodné prostředí a pečlivě vybrané, schopné a odborně cvičené vůdce...


Každý otec i matka při vzpomínkách na vlastní dětství ví, že s přicházejícím létem probudí se v mládeži touha po přírodě, po volném uplatnění v ní. Je těžko říci, do jaké míry působí na naši mládež impuls ranného života naší rasy, ale tvrdíme s jistotou, že většina chalpců hoří touhou vyběhnouti ze školních stěn do volného prostranství, obklopeného stromy a vodou, využíti vlastní iniciativy a tím uspokojiti dosud spoutané touhy.

Z pedagogického hlediska je velmi dobré, aby mládež po nějaký čas žila bez rodičů a rodíče bez dětí za dozoru dobrých vůdců. Může býti vytvořen zcela nový, krásnější poměr, což zhusta bývá vyjádřeno korespondencí. Dopisy bývají očekávány s dychtivostí a vlivem odluky prohlubuje se a zhodnotí vzájemný poměr a závislost. Dopisy hochů, bývají doprovázeny obrázky tábora, plánem a líčí táborový život po všech stránkách. Je nesporno, že vracející se hoch dovede zcela jinak oceniti hodnoty domova a na druhé straně stane se samostatnějším, umí již státi z části na vlastních nohou.

Největším ziskem táboření je je styk s druhými chlapci. Vše děje se ve skupinách, hoši sami hledají to, co jim nejlépe vyhovuje a protože všichni na myšlence a jejím uskutečnění pracují, buduje se zde zodpovědnost a závislost na celku. Bez naléhání rád každý vezme na sebe povinnost, snaží se, aby vykonal co nejlépe vše, co je mu svěřeno skupinou a v jejím zájmu v práci i hře.

Vůdcové tábora jsou za jedno, že forma tvořivé práce je velmi žádoucí. Poněvadž nikdo není vyjmut z práce a zodpovědnosti, je také poměr hochů hochů k povinnostem radostný. Nejsou vyjmuty ani domácí práce (udržování příbytku, lůžka, příborů aj.) Dílna poskytuje hochům možnost uplatnění v tom, co je poutá a mohou se i zde mnohému pěknému přiučiti od druhých. Vůdcové, mající na mysli vyšší hodnoty táboření, vedou hochy k uplatnění tvůrčích schopností, což ovšem nezůstane bez výsledků na duševní život hochů.

Velké oblibě těší se výlety za soumraku. Skupina hochů šla odpoledne na výlet; vykoupati se, zahráli míčem, uvařili večeři a po večeři zanítili oheň, při němž jednotlivě i celá skupina přispěla k veselému programu. Když slunce zapadlo a krása večera podmanila si mladá srdce, nalezl vůdce příležitost, pohovořiti o vážných stránkách života a konečně v hlubokém tichu bylo zcela přirozené, že vzdali všichni dík Stvořiteli za krásný den a tu velikou přednost, která jim je dána v tak nádherném prostředí. Jak bohatý zdá se život! Za svitu hvězd vracejí se hoši domů temným lesem, se svěžími vzpomínkami na krásu večera a proslov vůdce; nová, dosud neprožitá zkušenost obohatila jejich srdce.

YMCA v Československu pochopila, jak velký význam mají letní tábory a proto i Pražská YMCA vybuduje letos tábor pražských hochů na Staňkovském jezeře, táhnoucím se v délce osmi km mezi hlubokými lesy dotýkajícím se místy rakouských hranic. Toto zákoutí u Chlumce (nedaleko Třeboně) právem bývá nazýváno - divokou Kanadou - a jest nejideálnějším místem pro táboření v Jižních Čechách. Čirá voda, mírně tekoucí, jest pramenitá, břehy pokryté čistým, jemně zrnitým pískem, mírně se svažují do jezera. Tábor ponese jméno Vlčice - dle pozemku téhož jména, na kterém bude vystavěn. Je to nádherně položené, vyvýšené místo, z kterého je překrásný pohled na všechny strany jezera.

Je přirozeno, že tábor - Vlčice - vyžádá si velikého nákladu; je zapotřebí morální i hmotné pomoci těch, kteří věří v dobrou věc a znají dalekosáhlý význam dobře vedeného tábora, kde mládež cvičí se umění demokratického a přátelského spolužití. Členové a ti, kdož jsou s Ymkou v úzkém styku, měli by tento projekt chránit, umožnit a býti loyálními spolutrvůrci, aby tak význačné hodnoty, kterých je nový tábor nadějným příslibem, byly uskutečněny.

- fš - (Převzato z časopisu Tep pražské Ymky, 7, 1931, s. 1)